Кои сме ние

Друштвото ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ДОО Тетово формирано во текот на 2011 година, со вршење на дејност отпочна од 19.09.2011 година како Друштво за техничко испитување и анализа, друштво кое е овластено да дава правни услуги на останатите друштва од областа на безбедност и здравје односно заштита на работа. Друштвото е сместено во деловни простории просторно и технички опремени согласно законските барања, лоцирани на улица Благоја Тоска во Тетово.
Друштвото бележи постојан раст и присаство на локалниот и регионалниот пазар и истото се повеќе го препознаваат по понудата и квалитетот на услугите кои ги нуди и дава на своите клиенти, со што стана познато во поширокиот регион.
Друштвото со својата кадровска екипираност, стручна и практична подготовка, со положени стручни испити и добиени уверенија по БЗР, просторна и техничка опременост се здоби со посебни овластувања од страна на МТСП на РМ за давање на услуги од областа на безбедност и здравје при работа на сите регистрирани правни субјекти на целата територија на РМ.
Самата работа односно технолошкиот процес се состои во следење, снимање, анализирање, откривање и носење на превентивни и заштитни мерки за заштита на вработените на работно место и во работна средина, изготвување на проценка на ризик на работни места, изготвување на концепт на изјава за безбедност, изготвување на план за обука и обука на вработени за безбедно работење, снимање и изготвување на планови за евакуација и спасување во вонредна ситуација, обука на вработени за ПП заштита, носење на мерки за заштита од пожар, мерки за прва помош, обележување и поставување на знаци во работна средина, изготвување на план за заштита на мобилно градилиште, мерење на отпор на заштитно заземјување на електрична и громобранска инсталација на објектите, испитување и тестирање на опрема за работа.

 

Способности

Пример 1 - 90%
Пример 2 - 80%
Пример 3 - 70%
Пример 4 - 60%

Нашиот тим


Име и презиме
Директор

Краток текст за опис на член на тимот

Име и презиме
Управител

Краток текст за опис на член на тимот

Име и презиме
Помошник

Краток текст за опис на член на тимот